skip to Main Content

درد، پرخاشگری،وهم، و مفاهیم آن

چکیده نوزادان نارس و کودکان ممکن است سندرم‌های گیج کننده، درد و رفتارهای خود مخرب را بروز دهند که به اصطلاح sadomasochism در بزرگسالان دیده می‌شود. سه فرضیه ارایه می‌شود که برای تکرار پدیده sadomasochistic در دوران کودکی و بعد…

Read more
Back To Top