skip to Main Content

آزمون CUSUM برای تشخیص تغییر میانگین پانل

چکیده در این مقاله یک آزمون برای تغییر میانگین ساختاری پانل از CUSUM فرایندهای پانل توسعه یافته¬است. محدودکردن توزیع صفر آزمون و همچنین سازگاری آزمون نیز برقرار شده¬است. آزمون نشان داده¬است که اندازه نمونه محدود پایداری را نسبت به آزمون…

Read more
Back To Top