skip to Main Content

تحلیل اگزرژی و اقتصادی جایگزینی گرم کننده های با خوراک آب در یک سیکل رانکین با استفاده از جمع‌کننده‌های سهموی

چکیده سوخت‌های فسیلی تمام شدنی هستند و مصرف آن‌ها باعث ایجاد مشکلات زیست‌محیطی می‌شود. در نتیجه، منابع انرژی تجدیدپذیر، به ویژه انرژی خورشیدی، باید بیشتر برای غلبه بر مشکلات یاد شده مورد استفاده قرار گیرند. بزرگ‌ترین مشکل استفاده از انرژی‌های…

Read more
Back To Top