skip to Main Content

رفتارهای سازمانی و فرایندهای تصمیم‌گیری انسانی

چکیده سازمان‌ها با تناقضات درگیر هستند، با این حال ما در مورد اینکه چگونه مدیران به طور همزمان تناقضات متعدد را کنترل می‌کنند، چیز کمی می دانیم. برای پرداختن به این سوال، ما یک تحلیل درون مایه‌ای از ۷۸ مصاحبه…

Read more
Back To Top