skip to Main Content

یک روش برنامه‌ریزی غیر خطی فازی برای ایجاد یک سرویس مکان یاب انعطاف‌پذیر در محیط متحرک

چکیده این مطالعه یک سرویس آگاه به موقع و انعطاف‌پذیر (LAS)را برای کاربران تلفن همراه در یک محیط پویا فراهم می‌کند. تعداد کمی از مطالعات قبلی مفاهیم مشابهی را مورد بررسی قرار داده‌اند. در روش پیشنهادی، عدم دقت موقعیت یابی…

Read more
Back To Top