skip to Main Content

نوآوری و تغییر چرخه سیاست: سیاست گذاران آماده خواهند شد!

چکیده بسیاری از سیاست گذاران در حال تلاش برای درک حاکمیت مشارکتی در میانه تغییرات تکنولوژیکی هستند. پیشرفت‌ها در فن‌آوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی (ICT ها)همچنان بر راه‌هایی که سیاست گذاران و شهروندان در طول فرآیند سیاست گذاری با یکدیگر تعامل…

Read more
Back To Top