skip to Main Content

یک تکنیک بهینه‌سازی انبوه ذرات – ذره باکتریایی برای بهینه‌سازی بهینه کنترلر – کنترل کننده های متناسب با انتگرال مشتق شده یک موتور DC ثابت

چکیده کنترل کننده های متناسب با انتگرال مشتق شده - تناسبی به خاطر اثربخشی قابل‌توجه، و سادگی پیاده‌سازی، محبوب‌ترین کنترل‌کننده‌ها در این قرن بودند.با این حال، کنترل کننده های متناسب با انتگرال مشتق شده تناسبی معمولا در عمل تنظیم نمی‌شوند.این…

Read more
Back To Top