skip to Main Content

تکنیک تبادل اطلاعات کم وزن مبتنی بر CoAP برای پاسخ تقاضا

چکیده پروتکل‌های DR موجود (پاسخ تقاضا) با موفق‌ترین و محبوب‌ترین پروتکل لایه ای کاربردی، HTTP طراحی می‌شوند. با این حال، به دلیل توسعه سریع پروتکل اینترنت - اشیا (IoT)، تکنولوژی پیام دهیDR مبتنی بر پروتکل) IoTاینترنت اشیا( برای استفاده در…

Read more
Back To Top