skip to Main Content

سیستم ایزوله سازی لرزه‌ای هوشمند با استفاده از یاتاقان هوایی و هشدار اولیه زلزله

چکیده اخیرا امواج لرزه‌ای قوی یا امواج لرزه‌ای دوره بلند در زلزله‌های مختلف مشاهده شده‌اند که در ژاپن رخ داده‌اند. در نتیجه بهبود سیستم‌های ایزوله سازی لرزه‌ای موجود ضروری به نظر می‌رسد. مطالعه حاضر یک سیستم ایزوله سازی لرزه‌ای هوشمند…

Read more
Back To Top