skip to Main Content

مشارکت مشتری و ادراکات: نقش تعدیل‌کننده هم-تولیدی مشتری

چکیده این مطالعه سوابق خاص مشتری عملکرد خدمات درک شده را بررسی می‌کند. براساس مروری بر ادبیات خدمات مصرف‌کننده، ما یک مدل نظری پیشنهاد می‌کنیم که مشارکت مشتری را به عملکرد خدمات درک کرده و نقش تعدیل‌کننده هم تولیدی در…

Read more
Back To Top