skip to Main Content

مطالعات موردی درباره سیاست حمل و نقل مطالعه موردی اهداف رفتاری مسافران حمل و نقل عمومی کوالالامپور

چکیده قصد رفتاری با احتمال دخالت در یک رفتار خاص همراه است. این مهم است زیرا نشان می دهد که چگونه مشتریان ممکن است در آینده رفتار کنند و ریشه در نظریه رفتار برنامه ریزی شده داشته باشد. این مطالعه…

Read more

تأثیر تعدیل کننده ارزش سطح فردی سیستم اقتصادی مشترک بر وفاداری برند

چکیده در محیط پویای کسب و کار امروز موفقیت یک شرکت اغلب به توانایی اش در ایجاد وفاداری برند بستگی دارد. درحالیکه تحقیقات بسیاری در زمینه وفاداری برند و سابقه اش وجود دارد، تحقیقات کمی برای آزمودن اینکه چگونه ارتباط…

Read more
Back To Top