skip to Main Content

مقایسه و عملکرد معماری های مختلف ارسال نوری داده

چکیده ارسال نوری داده (OPS) و شبکه¬های انتقال مبتنی بر فرآیند تخصیص یک طول‌موج به چند کاربر (WDM) به طور فزاینده¬ای در زیرساخت¬های اینترنت در دهه گذشته استفاده شده است تا بتواند از عهده افزایش تقاضاهای با پهنای باند بزرگ…

Read more

تحلیل و بررسی غیر خطی ساختمان قرارگرفته بر روی یک مخزن آب بتنی تحت بار هیدرواستاتیک

چکیده این پژوهش, روشی را برای ارزیابی مقدار آسیب یک ساختار مانند ساختمان , تحت تاثیر حرکت لرزش ارائه می‌دهد. ابتدا، تقاضای لرزه‌ای توسط طیف واکنشی ارائه‌شده با کد لرزه‌ای معرفی می‌شود و سپس تحلیل معادل غیر خطی توسط نرم‌افزار…

Read more
Back To Top