skip to Main Content

سیستم تخصصی ارزیابی عملکرد مالی ساختارهای مراقبت بهداشتی براساس مجموعه های فازی و KPIها

چکیده علاقه به زمینه ارزیابی عملکرد ساختارهای مراقبت بهداشتی در دهه های اخیر رشد قابل توجهی داشته است. در حقیقت احتمال تعیین عملکردهای کلی ساختارهای مراقبت بهداشتی نقش کلیدی در بهینه سازی تخصیص منابع و برنامه ریزی سرمایه گذاری دارد…

Read more
۳۵۰,۰۰۰ ریال – خرید
Back To Top