skip to Main Content

طراحی لرزه ای مبتنی بر عملکرد قاب های لرزنده مهاربندی شده و کنترل شده فولادی. بخش دوم: طراحی المان های حفاظت کننده ظرفیت

چکیده قاب های لرزنده مهاربندی شده و کنترل شده فولادی (CRSBF ها)، به صورت خود محور در نظر گرفته شده اند تا از آسیب به المان های ساختاری اصلی جلوگیری شود. برای اطمینان از اینکه کل غیرخطی شدگی به المان…

Read more
Back To Top