skip to Main Content

پیش بینی عملکرد و ارزیابی بر اساس نظریه متغیر در خطوط تولید با استفاده از شبیه سازی ARENA ​

چکیده سطح عملکرد جنبه مهمی از طراحی و کنترل در یک خط تولید است. به ویژه، سطح عملکرد خط تولید متغیر (VPL)یکی از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار در تصمیم‌گیری در مورد انعطاف‌پذیری خط تولیداست. اکثر روش‌های موجود برای پیش‌بینی عملکرد و…

Read more
Back To Top