skip to Main Content

بررسی تجربی مدل نظری حسادت در محل کار: شواهد از اردن

چکیده شرکت‌کنندگان داده‌ها بوسیله نمونه‌گیری تصادفی از 124 نفر شاغل در مشاغل و سازمان‌های مختلف اردن (از چهار سازمان اصلی در عمان) گردآوری شد. شرکت‌کنندگان بصورت داوطلبانه شرکت کردند و به آنها گفته شد که پاسخ‌هایشان برای مقاصد پژوهشی خواهد…

Read more

اضطراب رابطه بین کمال‌گرایی چند بعدی و اختلال خواب را وساطت می‌کند. ​

چکیده افراد مبتلا به بی‌خوابی اغلب ابعاد کمال‌گرایی را در کنار نشانه‌های اضطراب و افسردگی گزارش می‌کنند.با این حال، بررسی محدودی از این فاکتورها در کنار هم وجود داشته‌است.مطالعه حاضر بررسی می‌کند که آیا افراد مبتلا به بی‌خوابی، کمال‌گرایی را…

Read more
Back To Top