skip to Main Content

مروری بر اصول کشاورزی و آلاینده‌های آلی ​در آب‌های زیرزمینی هندوستان ​

چکیده  بخش عمده جمعیت هند به آب زیرزمینی برای مصارف آشامیدنی وابسته است.گزارش‌های اخیر از کشف مقادیر جزیی آلاینده‌های کشاورزی و آلاینده‌های آلی در آب‌های زیرزمینی، نگرانی‌های جدی سلامت عمومی را افزایش داده‌است.آلاینده‌های آلی می‌توانند از طریق نفوذ و از…

Read more
Back To Top