skip to Main Content

شناسایی زودهنگام واکنش‌های ناخواسته دارویی با توجه به داده‌های لگاریتم جستجو

چکیده شناسایی به موقع و صحیح واکنش‌های سو مصرف داروها (ADRs) به دنبال تجویز دارو یک چالش دائمی و جدی در زمینه سلامت عمومی است. داده‌های بدست آمده که از لگاریتم های شبکه استخراج شده‌اند، یک منبع مفید برای تشخیص…

Read more
Back To Top