skip to Main Content

حفاظت از راه دور از واحدهای ترانسفورماتور مسدود کننده

چکیده حفاظت اصلی واحدهای ترانسفورماتور مسدود کننده معمولا با استفاده از رله دیفرانسیل تشخیص داده می‌شود. برای حفاظت پشتیبانی از رله قاصله دور بیشتر استفاده می‌شود. مناطق دوم و سوم آن‌ها نیز پوشش خطاهایی را در امتداد خط مجاور که…

Read more
Back To Top