skip to Main Content

​ یک طرح انطباقی حفاظت از راه دور در حضور ترانسفورماتور تغییر فاز ​

چکیده relay های فاصله، خطاهای خط انتقال و محل آن‌ها را با اندازه‌گیری ولتاژ و سیگنال‌های جریان تشخیص می‌دهد. همچنین، ترانسفورماتور تغییر فاز (PSTs)برای کنترل جریان برق در سیستم‌های قدرت الکتریکی استفاده می‌شود. PST ها از خطوط انتقال را از…

Read more
Back To Top