skip to Main Content

بهینه سازی کنترل کننده های حرکتی با استفاده از محرک ها و هدف های پایه بیولوژیکی

چکیده ما تکنیکی را برای ترکیب اتوماتیک کنترل کننده های پیاده روی و دویدن برای کاراکترهای شبیه انسانی سه بعدی که به صورت فیزیکی شبیه سازی شده اند ارائه خواهیم کرد. درجات آزادی لگن، زانو و قوزک پا، با استفاده…

Read more
Back To Top