skip to Main Content

تجزیه و تحلیل غیر خطی الوار های انباشه و بارگیری شده عمودی

چکیده در حالی که قابلیت دسترسی ۳ بعدی اجزا محدود یا محدود به افزایش استفاده از شناژها برای سازه هاو ساختارهای بلند کمک کرده‌است، نیاز به صنعت برای روش‌های تجزیه و تحلیل عملی وجود دارد که امکان پذیرش شمعی شده…

Read more
Back To Top