skip to Main Content

تاثیر تراکم پذیری سیال بر روی شکستگی‌های هیدرولیکی کرنش صفحه‌ای

چکیده علاقه رو به رشد در شکست هیدرولیکی (HF)با استفاده از CO2 فوق بحرانی (SC – CO2) منجر به ایجاد سوال در مدل‌سازی مجزای HF اهنگامیکه تراکم پذیری سیال نادیده گرفته می‌شود، میگردد. این مقاله یک کرنش صفحه‌ای HF ناشی…

Read more
Back To Top