skip to Main Content

تحلیل تفصیلی مبتنی بر معماری پلتفرم :IoT مفاهیم، شباهت‌ها، و تفاوت‌ها ​

چکیده استفاده از IoT  در حال افزایش توجه است.هدف کلی برقراری اتصال فیزیکی با دنیای دیجیتال است.بنابراین، دنیای فیزیکی توسط حسگرها اندازه‌گیری و به داده‌های قابل پردازش ترجمه می‌شود و داده‌ها باید به فرمان‌ها تبدیل شوند تا توسط محرک‌ها اجرا شوند.به…

Read more
Back To Top