skip to Main Content

سنجش از دور محیط ارزیابی SAR باند C دو فصلی و قطبش سنجی کامل برای نقشه برداری پوشش گیاهی در تالاب های várzea آمازون

چکیده این پژوهش به پرسش های زیر پاسخ داد: 1) آیا هنگامیکه از تصاویر دوره هیدرولوژیکی تنها برای نقشه برداری انواع پوشش گیاهی دشت سیلابی استفاده می کنیم، SAR باند- C قطبش سنجی (پلاریمتریک) (PolSAR) کارآمدتر از SAR باند- C…

Read more
Back To Top