skip to Main Content

مراحل جهانی سازی اقتصادی در گردشگری

چکیده جهانی سازی در گردشگری بسیار گسترده تر از جریان های درفرا مرز, مشتریان و قدرت خرید است. این مقاله چهار مرحله و شکلهای مختلف صنعت گردشگری را از هم تفکیک میکند و نشان می‌دهد که آن مانند بسیاری سیستم…

Read more
Back To Top