skip to Main Content

روزنامه‌های چینی و گزارش‌های تحقیقی در عصر رسانه جدید

چکیده این مقاله با استفاده از کار می‌دانی در اخبار پکن، این روزنامه را بررسی می‌کند که چگونه فشارهای اقتصادی رو به رو که رو به سوی روزنامه‌ها هستند، شرایط فزاینده فزاینده سیاسی تحت رهبری جدید را بررسی می‌کند و…

Read more
Back To Top