skip to Main Content

مطالعه بر روی روش استهلاک فشار آب منفذی جهت مقابله با روانگرایی با استفاده از تحلیل تغییر شکل محدود اثر توام آب- خاک با استفاده از یک روش المان ماکرو

چکیده شبیه سازی عددی روش استهلاک فشار آب منفذی با استفاده از روش تحلیل تغییر شکل محدود توام آب- خاک GEOASIA که قادر به احتساب نیرو های اینرسی همراه با مدل SYS-Cam رسی الاستو پلاستیک مفهوم ساختار خاک با هدف…

Read more
Back To Top