skip to Main Content

ارزیابی دوام انبساط و تراکم خاک سیمانی شده با فیبر به عنوان تابعی از الیاف بافت سطح زمین

چکیده هدف از این مطالعه توسعه یک روش مبتنی بر مقاومت کششی یا تراکم خاکی و فشاری خاک‌های تقویت‌شده با الیاف مصنوعی با در نظر گرفتن طول رشته است.پارامترهای کنترل‌کننده مورد ارزیابی طول الیاف (l)، مقدار سیمان (C)، تخلخل (h)و…

Read more
Back To Top