skip to Main Content

یک روش نوآور برای خنثی سازی / تثبیت خاک آلوده به PAH با استفاده از روغن سولفونیک

چکیده تثبیت / فرسایش (S / S) با موفقیت در بسیاری از نقاط فوق العاده با مواد آلی آلوده شده است. با این وجود، اثربخشی طولانی مدت این روش به طور کامل ارزیابی نشده است و افزایش حجم خاک پس…

Read more
Back To Top