skip to Main Content

طراحی یک روش چند هدفه فرا ابتکاری برای طراحی و برنامه ریزی حلقه های تامین سبز

چکیده حلقه های تامین سبز شبکه های پیچیده¬ای هستند که نیازمنده ابزارهای پشتیبان تصمیمی¬اند که می تواند به پروسه های تصمیم¬گیری درگیر کمک کند. طبق این نیاز این مقاله به مسئله طراحی و برنامه ریزی پرداخته و یک مدل بهینه…

Read more

اصلاحات اداری و عملکرد سیاست های عمومی محلی

چکیده هدف – هدف این مقاله توضیح و تفسیر ارتباط بین اصلاحات اداری در پرتغال و تاثیرات آن بر وابستگی دولت­های محلی در مواجهه با منابع بودجه ایالت و مجموعه درآمدهای شهری محلی می­باشد، که در بین دیگران به فرم…

Read more
Back To Top