skip to Main Content

مدیریت توان غیر متمرکز چندین واحد PV، باتری و دروپ در یک ریز شبکه جزیره ای

چکیده در این مقاله، یک استراتژی مدیریت توان غیر متمرکز برای چندین واحد PV، باتری و دروپ در یک ریز شبکه جزیره ای پیشنهاد می شود. استراتژی کنترل جهت مدیریت هر ترکیبی از این واحد ها بدون اصلاح سیستم های…

Read more
Back To Top