skip to Main Content

ارزیابی قابلیت اطمینان شبکه توزیع با DG با توجه به قابلیت اطمینان دستگاه‌های حفاظتی که تحت‌تاثیر SFCL قرار گرفته‌اند

چکیده این مقاله یک مدل قابلیت اطمینان برای محدود کننده جریان خطای ابررسانایی(SFCL)پیشنهاد می‌کند، که جایگزین جدیدی برای محدود کردن جریان خطا در یک شبکه است.یک تکنیک ارزیابی برای قابلیت اطمینان توزیع که از نرخ خرابی بهبود یافته همه وسایل…

Read more

تخصیص ذخیره چرخنده با استفاده از تحلیل بهبود فرآیند واکنش

چکیده روشی برای ارزیابی میزان خوب بودن و کارآمد بودن سیستم در توانایی پاسخگویی یک سیستم تولید ارایه شده‌است. وضعیت کلی یک سیستم تولید برحسب قابلیت پاسخگویی آن به سه حالت سالم، بین سالم و در خطر بودن, در معرض خطر…

Read more
Back To Top