skip to Main Content

استفاده استراتژیک از هورمون آزاد کننده گنادوتروپین (GnRH) برای افزایش میزان بارداری و کاهش باروری در گاوهای شیرده تحت هماهنگی تخمک گذاری و تلقیح همزمان

چکیده هدف از این مطالعه تعیین (GnRH (100 mg i.m اثر بود. ۵ و ۱۵ روز پس از تلقیح با زمانی (TAI)بر میزان بارداری و از دست دادن بارداری در گاوهای شیرده لاغر تحت هماهنگی تخمک گذاری قرار گرفتند. این…

Read more
Back To Top