skip to Main Content

برگشت قیمت و ثبات قیمت پس از تغییرات بزرگ قیمت

چکیده ما به طور همزمان برگشت قیمت و ادامه قیمت را که از تغییرات قیمت یک روزه در دوره زمانی ۱۹۸۶ تا ۲۰۱۵ پیروی می‌کنند، بررسی می‌کنیم.مطابق با فرضیات ابر واکنش و کند واکنش، متوجه شدیم که سرمایه گذاران به…

Read more
Back To Top