skip to Main Content

پایداری گراف اصلی و الگوریتم عروس دریایی

چکیده ما نشان می‌دهیم که اگر گراف اصلی یک جبر مسطح (دووجهی) زیر فاکتور مدول δ> 2 برای دو عمق پایدار باشد، آنگاه باید در دم¬های Afinite به پایان برسد. این نتیجه، مشابه قضیه Popa در ثبات گراف اصلی است.…

Read more
Back To Top