skip to Main Content

تجزیه و تحلیل هزینه – اثربخشی مدیریت پرونده های مربوط به بهینه سازی درمان آنتی ترومبوتیک در درمان های عمومی آلمان در مقایسه با مراقبت های معمول – نتایج برگرفته از بررسی آزمایشی PICANT

چکیده سابقه و زمینه: با انجام مداخلات مدیریت موردی ، پزشکان عمومی و دستیاران مراقبت های بهداشتی می توانند به بیماران دچار بیماری های مزمن خود خدمات درمانی بیشتری ارائه دهند. با این حال، تأثیرات اقتصادی چنین مداخلاتی اغلب ناواضح…

Read more
Back To Top