skip to Main Content

هرزنامه (اسپم) ها و ارتباطات بازاریابی

چکیده هدف از این تحقیق، بررسی این مسئله است که با در نظر گرفتن عقایدی که در بخش بازاریابی دیجیتال (صفر و یکی-کامپیوتری) و کاربران اینترنتی وجود دارد،  چگونه اسپم در ارتباطات بازاریابی به یک معضل تبدیل شده است. مصاحبه…

Read more
Back To Top