skip to Main Content

برنامه درسی با تعامل در ذهن: استراتژی های مدون مدیریت کلاس درس برای آموزش برنامه درسی

چکیده برای موفقیت دانش آموزان وجود یک معلم موفق ضروری است، با این حال، معلمان هر روز به چالش کشیده می‌شوند تا نیازهای یادگیری و رفتاری گوناگون دانش آموزان را برآورده سازند. نگرانی عمده زمانی است که بسیاری از معلمان…

Read more
Back To Top