skip to Main Content

روش‌های برآورد تقاضای غیر خطی جایگزین برای ارزیابی‌های لرزه‌ای مبتنی بر احتمالات

چکیده روش‌های آنالیز دینامیکی غیر خطی جایگزین، با استفاده از رکوردهای حرکت زمین واقعی می‌توانند برای ایجاد ارزیابی‌های لرزه‌ای مبتنی بر احتمال مورد استفاده قرار گیرند. این روش‌ها را می توان برای به دست آوردن تخمین پارامتر برای معیارهای ارزیابی…

Read more
Back To Top