skip to Main Content

روشی احتمالی برای نقشه‌های خطر لرزه‌ای مبتنی بر سناریو در تهران بزرگ

چکیده ارزیابی خطر لرزه‌ای تهران، پایتخت ایران با جمعیتی بالغ بر ۱۰ میلیون نفر، در فرآیند تصمیم‌گیری برای کاهش خطر ضروری است. هدف اصلی این مقاله ارایه روشی برای به دست آوردن حداکثر نقشه‌های خطر در مناطق فعال زلزله‌خیز نظیر…

Read more
Back To Top