skip to Main Content

ارزیابی چرخه عمر کوپلینگ با فرایند شبیه سازی برای طراحی محیط زیست به وسیله فرایندهای شیمیایی

چکیده به دلیل موقعیت مرکزی صنایع شیمیایی در امتداد زنجیره ارزش، فرایند طراحی نقش محوری دارد که شامل بسیاری از تصمیم گیرندگان و سطوح مختلف تصمیم‌گیری می‌شود. برای برخورد با نگرانی‌های زیست‌محیطی در منبع، این مقاله چارچوب روش‌شناختی برای فرایند…

Read more
Back To Top