skip to Main Content

تجزیه و تحلیل داده‌های کلان و عملکرد شرکت: اثرات قابلیت‌های پویا

چکیده با توجه به دیدگاه مبتنی بر منابع و ادبیات در مورد تجزیه و تحلیل داده‌های بزرگ (BDA)، سیستم اطلاعاتی(IS)و ارزش کسب‌وکار فن‌آوری اطلاعات(IT) ، این مطالعه یک مدل قابلیت تجزیه و تحلیل داده‌های بزرگ (BDAC)ارایه می‌دهد. این مطالعه جریان…

Read more
Back To Top