skip to Main Content

ارزیابی تاثیر بهترین تجارب برای طراحی مجدد فرآیند کسب‌وکار: ​

چکیده مدیریت فرایندهای کسب‌وکار در زمان‌های مدرن به سرعت در حال تغییر به سمت شواهد مبتنی بر شواهد است.شاخص‌های ارزیابی فرآیند کسب‌وکار تمایل دارند تنها بر روی عملکرد فرآیند تمرکز کنند، بلکه تعریف شاخص‌ها برای ارزیابی سایر نگرانی‌های علایق در…

Read more
Back To Top