skip to Main Content

روش ورودی – انتشار (GDI)برای طراحی مدارهای کارآمد انرژی در سیستم‌های آنالوگ با ولتاژ آنالوگ و QCA

چکیده در این کار، روش‌های GDI مبتنی بر QCA (CNT / GDI)و QCA - GDI (CNT / QCAGDI)برای طراحی بلوک‌های منطقی بسیار کارآمد و منطقی در سیستم‌های فازی و سیستم‌های کوانتومی ارایه شده‌است. شبیه‌سازی‌های گسترده مونت کارلو با استفاده از…

Read more

استراتژی‌های کنترل کریستالیزاسیون چیلر جذبی برای گرمایش خنک کننده یک پارچه و قدرت سیستم

چکیده مفهوم یک سیستم چیلر جذبی خنک کننده با هوا به خاطر خنک کردن برج خنک‌کننده جذاب است و از موضوعات مربوط به نصب و نگهداری می تواند اجتناب شود. با این حال، تبلور محلول LiBre-HO2 پس از آن به…

Read more
Back To Top