skip to Main Content

یک رویکرد پیشگیرانه برای مدیریت زنجیره ریسک عرضه: تغییر دادن دستورها بین عرضه کنندگان برای کاهش خطرات جانبی عرضه

چکیده جهانی‌سازی، تجارت الکترونیک، فناوری‌های پیشرفته و تکنیک‌های تولید در حال ظهور، کارایی زنجیره‌های عرضه و ارزش افزوده را افزایش داده‌است. با این حال، با وجود مزیت‌های فراوان، این عوامل زنجیره‌های عرضه را نسبت به خطرات آسیب‌پذیرتر و ضعیف تر…

Read more
Back To Top