skip to Main Content

پوشش منحنی S به عنوان ابزاری برای نظارت و کنترل پروژه‌ها

چکیده نظارت و کنترل پیشرفت پروژه‌ها همیشه برای ماموریت مدیر پروژه ضروری است چون می‌تواند به ایجاد تصاویر به روز شده از چگونگی پیشرفت پروژه کمک کند.حتی با پیشرفت هدف مشتق‌شده از برنامه پروژه مفصل، پیشرفت واقعی تحت تاثیر عوامل…

Read more
Back To Top