skip to Main Content

انتخاب پروژه نوسازی شهری با استفاده از ادغام فرآیند AHP و رویکردهای promethee

چکیده انتخاب مناسب پروژه تاثیر قابل‌توجهی بر موفقیت شرکت‌های ساخت‌وساز دارد.انتخاب پروژه مناسب به دلیل عدم قطعیت‌های مرتبط با بسیاری از عواملی که ممکن است بر فرآیند انتخاب پروژه تاثیر بگذارند، پیچیده است.عدم قطعیت‌های مرتبط با یک پروژه ساخت‌وساز ممکن…

Read more
Back To Top