skip to Main Content

مکانیسم طبقه‌بندی برای دستگاه‌های اینترنت اشیا در راستای ایجاد یک چارچوب امنیتی

چکیده چکیده. سیستم‌ها و دستگاه‌های اینترنت اشیا برای کاربردهای مختلف از محدوده کاربرد خانگی تا صنایع بزرگ در مقیاس بسیار بزرگ استفاده می‌شوند. طراحی سیستم‌های پیچیده متشکل از دستگاه‌های اینترنت اشیا مختلف، شامل برقراری نشست در مورد الزامات امنیتی کل…

Read more
Back To Top