skip to Main Content

مدلسازی فرآیند تصمیم‌گیری انسان با نظریه ی دورنما

چکیده هدف مطالعه حاضر بررسی این موضوع است که کدامین وضعیت عقلانیت نادیده گرفته می‌شوند و چرا این اتفاق زمانی می افتد که کربران بیش از یک بعد درگیری، ازجمله امنیت درک شده و قابلیت استفاده در تجربه ی استفاده…

Read more
۶۰,۰۰۰ ریال – خرید

تاثیر مشتری آنلاین بر نتیجه فروش: یک مطالعه تجربی براساس تیوری چشم انداز ​

چکیده این مطالعه به بررسی تاثیر ظرفیت نظرات مشتریان آنلاین بر پیامدهای فروش براساس تیوری چشم‌انداز می‌پردازد. مطالعات متعددی اهمیت بررسی مشتری در بازاریابی آنلاین را آشکار کرده‌اند. با این حال، تنها مطالعات اندکی تاثیر نظرات مشتریان آنلاین بر نتایج…

Read more
۱۶۰,۰۰۰ ریال – خرید
Back To Top